Begrippenlijst thuiszorg

Activerende begeleiding
Is erop gericht dat u leert omgaan met een beperking of handicap, waardoor u langer zelfstandig kunt blijven wonen.

Budgethouder
Budgethouder is diegene die het persoonsgebondenbudget (PGB) op zijn naam toegewezen heeft gekregen. Dit staat op het indicatiebesluit.

CAK
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int uw eigen bijdrage. Verder verzorgt het CAK een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Door middel van de rekenformule is het mogelijk uw eigenbijdrage uit te rekenen.

Voor WLZ klik de rekenformule.

Voor WMO klik hier voor de rekenformule.

CIZ
Het CIZ voert de indicatiestelling uit voor de Wet langdurige Zorg (WLZ). Dat heeft de rijksoverheid op 1 januari 2016 zo bepaald. Het CIZ is een onafhankelijk orgaan en werkt binnen de wettelijke kaders van de WLZ. Hoe de toegekende zorg eruit ziet, is vastgelegd in Besluit Zorgaanspraken.

Eigen bijdrage
Wanneer u Zorg zonder Verblijf ontvangt, dan zult u een eigen bijdrage moeten betalen. De officiële naam voor thuiszorg is Zorg zonder Verblijf is. Het CAK berekent uw eigen bijdrage en int uw eigen bijdrage. In Nederland stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de eigen bijdrageregeling Zorg zonder Verblijf vast. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) voert deze regeling uit.

Hospice
Een hospice biedt aan mensen in hun laatste levensfase, op een heel persoonlijke manier, alle nodige zorg in een rustige omgeving.

Indicatie
Indien u in aanmerking wilt komen voor een persoonsgebonden budget (PGB), dan heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

De rijksoverheid heeft op 1 januari 2005 bepaald dat het CIZ verantwoordelijk is voor de uitvoering van de indicatiestelling voor de Wet Langdurige Zorg.

Het CIZ werkt als onafhankelijk orgaan binnen de wettelijke kaders. Hoe de toegekende zorg eruitziet, is vastgelegd in het Besluit Zorgaanspraken.

Mentor Zorgbegeleider
Draagt zorg voor de persoonlijke begeleiding van meerdere cliënten in hun dagelijkse bezigheden en is mede verantwoordelijk voor de inrichting van de zorg en het zorgplan.

Mantelzorg
Naaste familieleden zoals kinderen of broers en zussen, nemen voor een groot gedeelte de zorg van zieke familieleden of vrienden voor hun rekening. Dat heet mantelzorg.

Mantelzorgondersteuning
Het Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning biedt ondersteuning aan mantelzorgers van alle leeftijden en in verschillende situaties.

Nachtzorg
Intensieve nachtzorg is onderdeel van de palliatieve zorg. Hierbij wordt in de nacht intensieve zorg verleend aan terminale clienten.

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is kort gespecialiseerde zorg voor mensen die terminaal ziek zijn

PGB
Het persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelfstandig zorg of verpleging door kunt inkopen. Met het PGB budget kunt u zelf uw zorgverleners uitkiezen of een thuiszorgbureau inhuren. Als u thuiszorg of thuisverpleging inkoopt met uw PGB houdt u zelf de controle over de hulp die u krijgt.

Stervensbegeleiding
Intensieve stervensbegeleiding van ernstig terminale zieke clienten thuis.

Thuiszorg
Wie thuis verzorging, verpleging of hulp in de huishouding nodig heeft, kan een beroep doen op thuiszorg. Ouderen, chronisch zieken of mensen met een beperking komen voor AWBZ zorg in aanmerking.

Terminale Thuiszorg
Terminale thuiszorg, 24-uurs zorg en 24-uurs verpleging in de laatste levensfase thuis.

Verzorging
Ondersteunen en stimuleren van de zorgvrager in zijn leefomgeving, wanneer deze niet voldoende in staat is zichzelf te verzorgen.

Verpleging
Verplegen heeft als doel het ondersteunen en activeren van een zorgvrager wanneer deze door een ziekte, beperking of aandoening niet meer in staat is volledig voor zichzelf te zorgen.

WMO
In Nederland zorgt De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Zowel ouderen als chronisch zieken en mensen met een beperking door psychische klachten.

Zorg in Natura
Zorg in natura is zorg die door het zorgkantoor wordt betaald en door de zorgverlener is verleend. Het zorgkantoor betaalt vergoedingen rechtstreeks aan de zorgverlener uit. Wel kan er sprake zijn van een eigen bijdrage.

Zorg Zwaarte  (ZZP)
Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket aan WLZ zorg en bestaat uit:

  • *Beschrijving van het cliëntprofiel
  • *Beschrijving van het soort zorg
  • *Totale omvang zorg in uren
  • *Setting (bijvoorbeeld beschermd wonen)
  • *Leveringsvoorwaarde