Hét thuiszorgbureau voor particuliere cliënten!

Landelijk werkend met uitstekende zorgverleners...

Bekijk ons zorgaanbod

 

Waarom Zuster Jansen?

 • Kleine vaste zorgteams
 • Met professionele zorgverleners
 • Uitstekende referenties
 • Zorg met respect en aandacht
 • In uw eigen vertrouwde omgeving
 • Lid van branchevereniging
 • HKZ gecertificeerd

Verkiezingen 2023: standpunten politieke partijen rond mantelzorg en ouderenzorg

donderdag 16 november 2023, Tijd 14:54 uur

Verkiezingen 2023: standpunten politieke partijen rond mantelzorg en ouderenzorg

De verkiezingen staan voor de deur. De politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s weer geschreven. Daar staan natuurlijk ook standpunten in rond ouderenzorg en mantelzorg. Beide zijn het immers heel belangrijke en actuele onderwerpen, onder andere vanwege de personeelstekorten en vergrijzing.

De kans is groot dat beide onderwerpen ook voor u heel belangrijk zijn. Misschien baseert u er zelfs uw stem op. Daarom hebben we voor u een overzicht gemaakt:

Wat staat er in de verschillende verkiezingsprogramma’s over ouderenzorg en mantelzorg? Het staat hieronder, kort en goed, per partij (op alfabetische volgorde).

BBB

Mantelzorg:

 • Mantelzorgers ontlasten met tijdelijke vervangende zorg en passende vergoedingen
 • Mantelzorg mag professionele zorg niet vervangen, tenzij families dat zelf wensen
 • Kangoeroewoningen toestaan op percelen met voldoende ruimte

Ouderenzorg:

 • Nieuwbouw van moderne bejaardentehuizen, zodat ouderen in hun eigen omgeving kunnen wonen
 • Als ouderen een te grote huurwoning hebben, mogelijk maken dat ze hun huurbedrag meenemen naar een kleinere woning
 • Woonvormen stimuleren waar jongeren en ouderen samenleven, met lagere huurkosten voor jonge zorgprofessionals
 • Meer verpleeghuisplekken en aanleunwoningen in de buurt
 • Pgb behouden en verhogen voor thuiszorgdiensten
 • Betere samenwerking tussen verpleegkundige zorg en huishoudelijke ondersteuning

CDA

Mantelzorg:

 • Nationaal plan voor de bouw van mantelzorgwoningen
 • Initiatieven stimuleren voor ‘zorgmaatjes’ om mantelzorgers te ontlasten
 • Voorkomen dat mensen die vanuit een pgb zorg verlenen, arm worden

Ouderenzorg:

 • Meer combinaties van wonen en zorg, toegankelijk voor iedereen
 • Nationaal plan voor de bouw van hofjes voor ouderen
 • Meer verpleeghuizen
 • Voldoende voorzieningen voor mensen met een behoefte aan intensieve zorg die niet thuis kan
 • Initiatieven ondersteunen voor fysieke en sociale activiteiten in buurten en wijken, gericht op ouderen
 • Inzetten op ‘verrijkte ouderenzorg’, waarbij ontmoeting en activiteiten óók onder zorg vallen
 • Belang van investeren in de ouderenzorg benadrukken

ChristenUnie

Mantelzorg:

 • Nieuw mantelzorgakkoord tussen werkgevers en werknemers, met meer ruimte voor mantelzorg
 • Beperkende wet- en regelgeving aanpassen voor een samenhangende aanpak van mantelzorg
 • Langduriger betaald mantelzorgverlof (maximaal 70% van het loon, vergoed door de overheid)
 • Mantelzorgers toerusten voor hun verantwoordelijkheden
 • Gelijkwaardige samenwerking tussen mantelzorgers en zorgprofessionals
 • Steunpunten Mantelzorg in elke gemeente voor hulp bij geldzaken, vervangende zorg, wonen, werk, en wet- en regelgeving

Ouderenzorg:

 • Respijtzorg (zoals dagbesteding of logeerzorg) verbeteren
 • Afspraken tussen organisaties over ouderenbeleid in elke gemeente, inclusief huisvesting, bestrijding van eenzaamheid, zorg en ondersteuning
 • Voldoende ouderenwoningen bouwen
 • Extra verpleeghuisplekken en verbeterde verpleeghuiszorg
 • Samen investeren in preventie van zorg: gemeenten, zorgverzekeraars én zorgkantoren
 • Dementiezorg inrichten vanuit de Sociale Benadering Dementie, met dementievriendelijke wijken en betere ondersteuning van casemanagers dementie
 • Geestelijke verzorging en identiteitsgebonden zorgcentra wettelijk vastleggen

D66

Mantelzorg:

 • Meer tijd en geld voor mantelzorgers om zorg te verlenen
 • Regelingen voor mantelzorgers beter bekend maken
 • Automatische inkomenssteun voor huishoudens met langdurige, intensieve zorg en mantelzorg
 • Jaarlijks 5.000 combinatiewoningen voor patiënten en hun mantelzorgers

Ouderenzorg:

 • Meer geld voor wonen en zorg op de lange termijn
 • Investeren in techniek en innovatie in de ouderenzorg
 • Digitale zorg in richtlijnen vastleggen
 • Gemeenten belonen die goede preventieve ouderenzorg en direct beschikbare thuiszorg bieden
 • Thuiszorg onder de Zorgverzekeringswet regelen
 • Meer verpleeghuisplekken
 • Meer toezicht op zorgkwaliteit

FvD

Mantelzorg:

 • Mantelzorg aansporen en ondersteunen via innovatie, zoals generatiewoningen

Ouderenzorg:

 • Thuiszorg en huishoudelijke hulp uitbreiden op een zo klein mogelijke schaal
 • Verzorg- en verpleeghuizen in stand houden en waar mogelijk uitbreiden
 • Eenzame ouderen ondersteunen via lokale vrijwilligersprojecten

GroenLinks-PvdA

Mantelzorg:

 • Meer en betere samenwerking tussen zorgorganisaties, informele zorg en mantelzorgers
 • Afschaffen kostendelersnorm
 • Meer mantelzorgverlof en kortdurend zorgverlof verlengen naar 2 weken, met volledige vergoeding voor lage inkomens

Ouderenzorg:

 • Meer en betere samenwerking tussen zorg, wonen en welzijn
 • Meer verpleeghuisplekken
 • Meer seniorenwoningen in nieuwbouwwijken
 • Meer eigen regie van cliënten op hun zorg
 • Minder regels
 • Burgerinitiatieven ondersteunen, zoals voor woonzorgvormen en verbeterde verpleeghuiszorg
 • Kunnen kiezen tussen goede zorg thuis of een plek in een verpleeghuis, met voldoende wijkverpleging en dagbesteding voor thuiswonende ouderen

NSC

Mantelzorg:

 • Een volwaardige plek voor mantelzorg in het zorgbeleid
 • Flexibelere arbeidsrelaties, om mantelzorg makkelijker te combineren
 • Langer mantelzorgverlof
 • Makkelijker maken voor ouderen om dichter bij hun volwassen kinderen te wonen, zonder gevolgen voor uitkering
 • Meer bekendheid rond mogelijke hulp bij mantelzorg

Ouderenzorg:

 • Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis, met regie over hun leven
 • Ondersteunen van burgerinitiatieven voor woonzorgvormen in wijken en dorpen
 • Makkelijkere regels rond geld in de ouderenzorg
 • Makkelijker maken voor verpleeghuizen om meer bedden aan te bieden, zodat hun aanbod meegroeit met de vraag

PvdD

Mantelzorg:

 • Sollicitatieplicht afschaffen voor werklozen die mantelzorger zijn
 • Invoeren betaald mantelzorgverlof en andere financiële ondersteuning
 • Extra aandacht voor het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers

Ouderenzorg:

 • Marktwerking in essentiële zorg terugdringen, dus óók in de ouderenzorg
 • Meergeneratiewoningen stimuleren
 • Keuzevrijheid voor ouderen tussen goede zorg thuis of in een verpleeghuis
 • Dementievriendelijke wijken met ontmoetingsplekken
 • Betere ondersteuning van casemanagers dementie
 • Kleinschaligere verpleeghuizen tegen lange wachtlijsten
 • Meer dagbesteding voor thuiswonende ouderen

PVV

Mantelzorg:

 • Géén verwijzingen naar mantelzorg in het verkiezingsprogramma

Ouderenzorg:

 • Extra verpleeghuisplekken en ouderenwoningen, en minder verzorgingshuizen.
 • Alle ouderenzorg in één wet
 • Meer handen aan het bed door werken in de zorg aantrekkelijker te maken
 • Minder administratie in de zorg

SP

Mantelzorg:

 • Gemeentelijk basispakket voor huishoudelijke zorg, begeleiding en respijtzorg
 • Kostendelersnorm afschaffen om korting op de uitkering te voorkomen

Ouderenzorg:

 • Geen wachtlijsten meer in de ouderenzorg (zoals verpleeghuizen)
 • Eigen risico afschaffen
 • Invoeren van een Nationaal Zorgfonds
 • Zorgpremies inkomensafhankelijk maken
 • Medische behandelingen garanderen die de kwaliteit van leven verbeteren
 • Keuzevrijheid voor ouderen tussen goede zorg thuis of in een kleinschalig Zorgbuurthuis

Volt

Mantelzorg:

 • Goed werkgeverschap voor mantelzorgers, met voldoende respijtzorg en ondersteuning om overbelasting te voorkomen

Ouderenzorg:

 • Alle ouderen moeten op een gelijkwaardige manier oud kunnen worden
 • Huur naar draagkracht oudere
 • Afschaffen van het landelijke abonnementstarief. In plaats daarvan de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alle maatschappelijke ondersteuning weer invoeren (met uitzondering van rolstoelen)

VVD

Mantelzorg:

 • Gemeentelijke hulp bij zorg regelen, aan mensen met dementie en hun mantelzorgers
 • Eenvoudigere verlofregels, om werk en zorg makkelijker te combineren

Ouderenzorg:

 • De rol van de specialist ouderengeneeskunde versterken
 • Betere samenwerking tussen de specialist ouderengeneeskunde, huisartsen en wijkverpleging
 • Huisartsen betrekken bij het bespreken van wensen en voorbereidingen rondom ouder worden
 • Gemeentelijke hulp bij zorg regelen, aan mensen met dementie en hun mantelzorgers
 • Digitale vaardigheden van senioren en mensen met beperkingen versterken
 • Zelfstandig wonen makkelijker maken, onder andere met investeringen in zorg en ondersteuning
 • Meer woningen en (samen)woonvormen, zoals hofjes
 • Meer voorzieningen in de directe omgeving
 • Genoeg verpleeghuisplekken met goede zorgkwaliteit

Dat waren de standpunten rond ouderenzorg en mantelzorg van alle partijen

Hopelijk heeft dit u geholpen om te bepalen welke partij uw stem krijgt.

Wat opvalt, is dat alle partijen redelijk op één lijn liggen. Ze willen (bijna) allemaal dat het leven van mantelzorgers makkelijker wordt. Bijvoorbeeld met ruimhartiger beleid rond werk, verlof en vergoedingen.

Daarnaast willen alle partijen ook dat ouderenzorg beter en toegankelijker wordt voor alle ouderen. Het is te hopen dat de plannen hiervoor – wie er straks ook in het kabinet komen – concreet genoeg zijn om uit te voeren. Met goede resultaten als gevolg.

Tot die tijd kunt u altijd rekenen op de kwalitatieve particuliere thuiszorg van Zuster Jansen. Bekijk ons zorgaanbod.

Auteur: redactie Zuster Jansen

Nieuwsarchief