Politieke standpunten pgb

Eerder zijn we in groten getale weer naar de stembus geweest. De opkomst was zelfs de hoogste in 30 jaar. Wanneer u geïnteresseerd bent in de zorg, of wanneer u er dagelijks mee te maken krijgt, wilt u natuurlijk graag op de hoogte blijven van wat de politieke partijen allemaal van plan zijn op dit gebied. In dit artikel zetten we de standpunten van de grootste partijen op een rij, waarbij we ons concentreren op het pgb (persoonsgebonden budget) als onderwerp.

Standpunten in kaart gebracht: welke plannen hebben de belangrijkste politieke partijen voor het pgb?

Wij willen u graag helpen bij deze voorbereiding. Dit artikel geeft weer hoe de belangrijkste politieke partijen van dit moment tegen de zorg aankijken en met name hoe er over het pgb gedacht wordt.

50plus-logocda-logocu-logod66-logogroenlinks-logopartij-van-de-arbeid-kleur-roospvv-logopartij-voor-de-dieren-logosp-logosgp-logoVVDNIEUW2

50PLUS

Partij 50PLUS geeft zeker aan voorstander te zijn van een solide persoonsgebonden budget in alle stelsels. Zonder echt in te gaan op concrete plannen, wordt wel aangegeven dat fraude met het pgb in de toekomst beter voorkomen en bestreden moet worden. Uiteindelijk is het van groot belang dat mensen de mogelijkheid hebben zélf te kiezen waar zij de zorg willen ontvangen, zonder dat hier misbruik van wordt gemaakt. Lees hier meer voor alle zorgstandpunten van 50PLUS.

CDA

Als gaat om het pgb, is het CDA zich zeker bewust van de voordelen. De optimale keuzevrijheid van de ontvanger wordt bijvoorbeeld genoemd als belangrijk voordeel, evenals het feit dat mensen nu zorg kunnen inkopen die écht bij ze past. Toch noemt het CDA ook nadelen: het pgb is volgens de partij in zowel de Wmo als de Wlz nog fraudegevoelig. Er wordt nog regelmatig gefraudeerd met onterecht ontvangen pgb-middelen. Als tweede nadeel wordt genoemd dat het pgb mantelzorg zou ondermijnen. Op de website van het CDA (afdeling Noord-Brabant) wordt gezegd: ‘het pgb is mantelzorg ondermijnend. In een goede samenleving hebben we iets voor elkaar over, uit naastenliefde. Het pgb maakt het mogelijk, dat je voor die zorg aan anderen wordt betaald. Dat kan in complexe situaties een oplossing zijn, maar zorgde de laatste vijftien jaar ook voor torenhoge zorgkosten. Die kosten zijn niet langer op te brengen.’

De plannen van het CDA zijn zeker om het pgb in stand te houden, maar niet onbeperkt. Er moeten goede afspraken worden gemaakt tussen de zorgaanbieders en de gemeenten, zodat er goede passende zorg kan worden geboden die het pgb minder noodzakelijk maakt. Als er geen sprake is van noodzaak, moeten inwoners genoegen nemen met deze zorg. Als de zorg van de zorgaanbieder niet passend is, kan worden gekeken naar een maatwerkoplossing. Voor meer informatie over politieke standpunten zorg CDA lees hier meer.

ChristenUnie

Dat het pgb een wettelijk recht is en moet blijven, is iets waar de ChristenUnie volledig achter staat. Veel zorg kan worden aangeboden als Zorg in natura, maar soms is het inkopen van zorg door de hulpvrager zelf een betere oplossing. Keuzevrijheid van mensen is bij het zoeken van de best passende hulp/zorg zeer belangrijk volgens de CU. Het pgb wordt door de partij dan ook gezien als belangrijk instrument om die keuzevrijheid te garanderen. Door dit in de vorm van trekkingrecht te houden, kunnen betalingen van tevoren gecontroleerd worden en is verantwoording achteraf niet nodig. Voor politieke standpunten zorg ChristenUnie lees verder.

D66

D66 wil eveneens dat het pgb toekomstbestendig wordt gemaakt, en dat mensen die bijvoorbeeld alleen begeleiding ook nodig hebben, ook een beroep kunnen doen op het pgb. Er moet een verschuiving plaatsvinden van zorg in instellingen naar meer zorg in de buurt. Patiënten moeten minder passief zijn/worden gemaakt en moeten alle middelen aangereikt krijgen om de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Er moet volgens D66 een alternatief komen voor het trekkingsrecht, omdat het doel hiervan (het tegengaan van fraude) tot nu toe niet voldoende behaald lijkt te zijn. D66 pleit onder andere voor een ‘bewustere keuze voor een pgb’, waarbij voorbereidingsgesprekken, trainingen en het vooraf indienen van een budgetplan een rol kunnen gaan spelen. Zo blijft het pgb voor iedereen die dat nodig heeft bestaan, maar vindt er vooraf meer controle en/of verantwoording plaats en is er minder ruimte voor onjuist gebruik van de middelen. Lees hier verder over de zorgstandpunten van D66.

GroenLinks

Als het aan GroenLinks ligt, wordt het pgb verder uitgebreid. Zelfs binnen andere sectoren dan de zorg moet het mogelijk worden om maximale zeggenschap te kunnen hebben over de eigen situatie. GroenLinks pleit voor een integraal pgb voor bijvoorbeeld ook werk, wonen en onderwijs. Het pgb moet een volwaardig alternatief worden voor zorg in natura. Verzekeraars en gemeenten mogen bovendien niet langer belemmeringen creëren zodat mensen ontmoedigd worden om voor een pgb te kiezen. Lees hier meer over de politieke standpunten zorg GroenLinks.

PvdA

In februari 2016 ontstond er nog een botsing tussen de PvdA en de VVD, toen een nieuwe regeling betreffende het pgb binnen de Zorgverzekeringswet werd besproken. In de praktijk wordt al een tijd (ruim een jaar) ‘getest’ met een pgb voor wijkverpleging, maar omdat de zorgverzekeraars andere toelatingscriteria hanteren zijn de resultaten hiervan niet gunstig. De PvdA heeft aangegeven dat de criteria in de wet moeten worden vastgelegd, maar de VVD gaf aan het daar niet mee eens te zijn. Volgens de PvdA moeten de criteria worden vastgelegd zodat pgb-houders weten waar ze aan toe zijn. Zorgverzekeraars wijzen veel pgb-bezoeken af omdat ze het in sommige gevallen niet nodig vinden. Een voorbeeld hiervan is wanneer iemand hulp nodig heeft bij toiletbezoek. Er komt dan om de paar uur iemand langs om te helpen, en niet alle zorgverzekeraars zien dan noodzaak voor een pgb. Er mag volgens de PvdA niet te snel worden gekozen voor een pgb, maar mensen die de mogelijkheid onderzoeken moeten weten waar ze aan toe zijn en moeten altijd een beroep kunnen doen op passende zorg. Lees meer over standpunten zorg PvdA.

PVV

In februari 2016 werd door de PVV nog een aangrijpend betoog gehouden op de website, waarin ook het pgb in de Zorgverzekeringswet uitgebreid werd besproken. De PVV stelde in het stuk:  wat de PVV betreft moet het pgb voor iedere burger beschikbaar zijn, onder dezelfde voorwaarden, en niet afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar iemand verzekerd is.’ De PVV geeft aan dat iedereen met gelijke tarieven te maken moet krijgen, en niet op aanvullende kwaliteitseisen moet stuiten. Daarnaast moeten gehandicapten die al tien jaar of langer een indicatie voor thuiszorg hebben, niet worden ‘lastiggevallen’ met een nieuwe aanvraag voor een indicatie. Zorgverzekeraars proberen volgens de PVV mensen te laten kiezen voor Zorg in natura in plaats van een pgb, door bepaalde vormen van zorg ‘planbaar’ te noemen. Het recht op pgb moet volgens de PVV behouden worden en steunt de volledige wettelijke verankering van het pgb in de Zorgverzekeringswet, zodat iedereen gelijke kansen krijgt. Wanneer de PVV nieuwe standpunten bekendmaakt betreffende het pgb, zal dit in dit artikel verwerkt worden. Voor meer informatie politieke standpunten zorg lees hier meer.

PVdD

De Partij voor de Dieren is er stellig in: deze partij is tegen bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. Gezondheidszorg (die past bij uw situatie) moet toegankelijk zijn voor iedereen. ‘Hoewel het systeem van de PGB’s niet het meest ideaal is, biedt het tot nu toe de minimale bescherming voor mensen met een zorgvraag. Het geeft mensen de ruimte om zorg zo te organiseren dat deze optimaal bij hun persoonlijke situatie aansluit. De PvdD vindt het belangrijk dat mensen die persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid hebben en houden.’ Meer informatie over de politieke zorgstandpunten van De Partij voor de Dieren.

SP

De SP heeft een duidelijke mening over het pgb. De partij stelt dat het persoonsgebonden budget absoluut behouden moet worden, maar stelt wel voor om bepaalde aspecten anders te doen. Zo moet het aanvragen van zorg niet meer op basis van financieringsvorm gebeuren, maar juist op zorgbehoefte. Eerst moet worden vastgesteld of iemand begeleiding of verpleging nodig heeft, en daarna moet de financieringsvorm aan de orde komen. Ook geeft de SP aan dat eerst moet worden gekeken naar de mogelijkheden in de reguliere zorg. Wanneer daar een passend zorgaanbod ontbreekt, moet een pgb beschikbaar zijn zodat iemand zelf de juiste zorg kan inschakelen.

Daarnaast stelt de SP dat georganiseerde aanbieders met personeel (denk bijvoorbeeld aan zorgboerderijen, Thomashuizen of thuiszorgaanbieders), ook reguliere zorg moeten gaan leveren. Mensen die geen pgb wensen, hebben zo meer keuzevrijheid. Toelating tot reguliere zorg moet voor dit soort aanbieders dus gemakkelijker en goedkoper worden gemaakt. Groot voordeel hiervan is dat deze aanbieders dan onder de Kwaliteitswet gaan vallen, waardoor de Inspectie voor de Gezondheidszorg beter toezicht kan houden.

De opbouw van sociale rechten moeten verplicht worden voor mensen die via het pgb werken. Premies moeten bijvoorbeeld worden afgedragen worden. De pgb-houder kan dit zelf doen of een derde inschakelen om hiermee te helpen. Ook komt er een mantelzorgcontract, stelt de SP: ‘Familieleden die hun baan opzeggen om de zorg op zich te nemen en via het PGB een inkomen weten te behouden, krijgen meer zekerheid. Dit contract behelst dat er premies worden betaald voor pensioen en WW, zodat ook de mantelzorger sociale rechten opbouwt. Voor het contract gelden geen urenrestricties, maar wel de mogelijkheid tot beroep op scholingsgelden voor de mantelzorger. Wanneer een PGB-houder niet zelf de contracten beheert, maar dit laat doen door een derde, dan geldt dat die niet meer mag rekenen voor de diensten dan de daadwerkelijke uitvoeringskosten.’ Het pgb budget mag op de eigen rekening worden ontvangen, maar het mag ook naar een derde persoon als deze is aangewezen door de zorgvrager en geaccordeerde persoon/instantie. Lees hier meer over zorgstandpunten SP.

SGP

De SGP concentreert zich in het standpunt ten opzichte van het pgb vooral op het pgb vanuit de Wmo. Het moet niet de bedoeling zijn dat, wanneer instellingen geen passende zorg bieden, men uit verlegenheid gaat kiezen voor een pgb. Dat zegt de partij. Mensen die bijvoorbeeld een beperking hebben, moeten bewuster gaan kiezen voor een pgb vanuit de Wmo. Om dat mogelijk te maken, vindt het SGP het belangrijk dat de zorgvragers een budgetplan gaan schrijven, waarin ze aangeven hoe zij dit budget willen gaan besteden. Het persoonsgebonden budget in de Wmo moet dus sowieso behouden blijven, vindt de SGP. Lees meer over de standpunten zorg van de SGP

VVD

‘Mensen die zwaar getroffen zijn in het leven, kunnen er door het pgb zelf weer wat moois van maken. Die vrijheid is van het allergrootste belang. Daarom hebben wij het recht op het pgb vastgelegd in de wet.’ Dit zegt de VVD over het belang van het persoonsgebonden budget voor de samenleving. Zelf de keuzes maken in het eigen leven is iets wat ook voor mensen die ziek of gehandicapt zijn vanzelfsprekend moet worden/zijn. Door een beroep te doen op zelfredzaamheid waar dat kan, waarbij nieuwe techniecken als e-health optimaal worden gebruikt, kunnen de mensen op meer vlakken de regie behouden over hun eigen leven. Het wettelijke recht op pgb moet volgens de VVD blijven bestaan en is bedoeld voor mensen die complexe en langdurige zorg zelf willen organiseren. Voor meer informatie over de politieke standpunten zorg VVD lees hier verder.

Overige partijen

Er zijn verschillende andere partijen die momenteel groeiende zijn en die wel eens een rol zouden kunnen gaan spelen in de komende verkiezingen. Dit zijn bijvoorbeeld partijen als DENK en VoorNederland (VNL). Bekijk gerust hun websites om te zien waar deze partijen voor staan en of ze uw standpunten delen als het gaat om de zorg in Nederland.

Zoals u leest hebben de verschillende politieke partijen elk voor ogen dat mensen de keuze kunnen blijven maken voor passende zorg, zonder dat er misbruik gemaakt wordt van de beschikbare pgb-middelen. Elk van de partijen geeft echter invulling aan dit onderwerp op een geheel eigen manier. Wilt u weten welke partijen het beste passen bij uw belangen? Doe dan online de Stemwijzer, die ontwikkeld is door de Tweede Kamer.