Nu online; patiënten informatie over continentie hulpmiddelen op de Hulpmiddelenwijzer

vrijdag 20 april 2018, Tijd 8:45 uur

Maar liefst ruim 1 miljoen Nederlanders heeft er last van; incontinentie van blaas en/of darmen. Incontinentie houdt in dat je ongewild urine en of ontlasting verliest of dat je last hebt van chronische obstipatie. Bij chronische obstipatie is er sprake van een langdurige verstopping in de darmen; een abnormaal vertraagde en/of bemoeilijkte stoelgang van minder dan drie keer per week. Maar er is goed nieuws voor mensen met vragen over incontinentie. Vanaf nu is er patiënten informatie over continentie beschikbaar op de Hulpmiddelenwijzer!

Waarom is patiënten informatie over continentie zo belangrijk?

Zoals eerder beschreven hebben veel Nederlanders last van incontinentie. Zij moeten dagelijks continentiehulpmiddelen gebruiken om zelfstandig te kunnen functioneren, zodat ze kunnen participeren in de samenleving. Daarnaast is het een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van leven en werken. Bij continentiehulpmiddelen kun je denken aan inleggers, katheters, onderleggers en darmspoelingen. Door deze hulpmiddelen wordt de kans op medische risico´s zoals urineweginfecties of huidbeschadigingen geminimaliseerd.

Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen

Sinds de zomer van 2017 zijn er kwaliteitseisen opgesteld door veldpartijen waarin staat waar de hulpmiddelenzorg voor patiënten met continentieproblemen aan moet voldoen. Dit “Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen” is vastgelegd in het Register van het Zorginstituut Nederland. Het document geeft onder andere aan dat patiënten en voorschrijvers (zoals continentieverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, revalidatieartsen en huisartsen) samen moeten bepalen welke hulpmiddelen het beste zijn voor de patiënt. Vraaggericht werken, kwaliteit en doelmatigheid zijn aspecten die van essentieel belang zijn bij de keuze voor de juiste hulpmiddelen. Goede patiënten informatie is noodzakelijk om zo functioneringsgericht mogelijk voor te schrijven.

hulpmiddelenwijzer

Hulpmiddelenwijzer voor continentie

Onlangs is er goede patiënten informatie over continentie hulpmiddelen beschikbaar gemaakt door de Vilans Hulpmiddelenwijzer via www.hulpmiddelenwijzer.nl/continentie. Deze informatie gaat in op vragen als;

– Wat is (in)continentie?
– Hoe bepalen patiënt en gespecialiseerde zorgverlener gezamenlijk welke
hulpmiddelenzorg nodig is?
– Welke continentiehulpmiddelen zijn er?
– Wat wordt wel en niet vergoed?

Vilans, het kenniscentrum voor de langdurende zorg, heeft opdracht gekregen vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn om een website te maken voor de Hulpmiddelenwijzer. Op deze website staat onafhankelijke en actuele informatie over hulpmiddelen, eHealth-toepassingen en andere bruikbare apps voor de zorg.

Initiatiefnemer van het Kwaliteitskader Continentiehulpmiddelen is Edith Schippers; toenmalig Minister van Volksgezondheid, Sport en Welzijn. In samenwerking met een aantal betrokken partijen van landelijke organisaties is het Kwaliteitskader tot stand gebracht. De partijen die een bijdrage hebben geleverd zijn;
patiënten (Bekkenbodem4All, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Incoclub, Patiëntenfederatie Nederland), zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland, producenten (Nefemed), continentieverpleegkundigen (V&VN), medisch speciaalzaken (FHI) en apotheken (KNMP). Zij werken samen voor het Platform Continentie Hulpmiddelenzorg en zijn erop gericht om het onderhoud en de implementatie van het kwaliteitskader goed te laten verlopen. De patiënten informatie over continentie is dan ook vastgesteld door het Platform.

Wil je meer informatie over continentie? Ga dan naar www.hulpmiddelenwijzer.nl/continentie

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Wijkverpleging: Gebrek aan doelmatigheid bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders

donderdag 19 april 2018, Tijd 8:05 uur

Minister de Jonge, van het Ministerie van Volksgezondheid, heeft laten onderzoeken wat de reden is dat niet-gecontracteerde zorgaanbieders meer zorg leveren. Niet-gecontracteerde zorgaanbieders zijn zorgaanbieders die geen contract hebben met een zorgverzekeraar. Minister de Jonge wilde hiervan de reden weten en in dit artikel is de conclusie van dat onderzoek beschreven.

Gecontracteerde zorgaanbieders vs. niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Eerder dit jaar bleek dat het aandeel niet-gecontracteerde wijkverpleging in drie jaar bijna is vervijfvoudigd (die toename betreft voornamelijk zzp´ers en kleine zorgaanbieders). Dat was voor Minister de Jonge genoeg reden en aanleiding om hier een onderzoek naar te laten verrichten. Vorige week bracht hij de Tweede Kamer hiervan op de hoogte.

Het doel van het onderzoek, geleid en uitgevoerd door Vektis in opdracht van Minister de Jonge, was hoofdzakelijk om erachter te komen hoe het komt dat niet-gecontracteerde zorgaanbieders meer zorg leveren. Zelf gaven zij aan dat ze mogelijk “meer zorg intensieve cliënten” hebben. Echter, dit blijkt niet het geval te zijn.

Het onderzoek toont namelijk aan dat de gezondheid van de cliënten bij beide partijen (gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders) vergelijkbaar is. Er is geen sprake van een hoger aantal chronisch zieken bij de niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Wel zijn de cliënten bij deze zorgaanbieders over het algemeen jonger, maar dat is zeker geen verklaring voor de hogere kosten. Waar komen die kosten dan vandaan?

wijkverpleging

Hogere kosten bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Minister de Jonge wijdt de hogere kosten van niet-gecontracteerde zorg in de wijkverpleging aan een “minder doelmatige inzet van het personeel”. Dat vindt hij zorgelijk; “Het aantal zorgverleners in wijkverpleging is schaars en het is daarom belangrijk om de capaciteit van deze zorgverleners zo eerlijk mogelijk in te zetten.”

En dat er hogere kosten zijn bij niet-gecontracteerde zorg blijkt ook uit de cijfers;

in 2016 waren de gemiddelde kosten per cliënt een factor 1,5 (verpleging) tot een factor 1,7 (verzorging) hoger dan bij gecontracteerde zorg. Daarbij is het aantal uur wijkverpleging per cliënt per maand bijna twee keer zo hoog als bij gecontracteerde zorg.

Stimuleren van contracteren

Maar soms is er geen keuze. Velen lukt het niet om een contract te regelen bij een zorgaanbieder, omdat deze simpelweg te klein is. Zoals eerder benoemd is het volgens Minister de Jonge een onwenselijke ontwikkeling dat er een stijging plaatsvindt in het aandeel van zorgaanbieders die zonder contract in de wijkverpleging werken. Zijn plan is dan ook om voor de zomervakantie acties te plannen en ondernemen om contractering bij zorgaanbieders te stimuleren.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Fikse toename van het aantal Nederlanders met kenmerken van dementie

woensdag 18 april 2018, Tijd 14:08 uur

Spijtig maar waar; de afgelopen twintig jaar is er sprake van een forse toename van het aantal mensen met kenmerken van dementie. Onderzoekers van het VUmc Alzheimercentrum en Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) hebben gegevens geanalyseerd die gedurende een periode van twintig jaar verzameld zijn. Op 16 april 2018 verschenen de resultaten van dit onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Journals of Gerontology: series B. Benieuwd naar de conclusies uit het onderzoek? Lees dan dit artikel!

Het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd onder drieduizend geselecteerde deelnemers met een leeftijd tussen de 65 en 88 jaar. Deze groep is representatief voor de Nederlandse, oudere bevolking. Om de blijvende cognitieve achteruitgang bij de deelnemers te kunnen vaststellen werden er op zeven meetmomenten essentiële gegevens verzameld door middel van het afnemen van tests;

MMSE (Mini–Mental State Examination) – een wereldwijd erkende screeningtest om een globale indruk te verkrijgen van de cognitieve functies en dus eventueel dementie IQCODE- een vragenlijst die ingevuld wordt door de naasten van de deelnemers om de cognitieve achteruitgang in het dagelijks functioneren in kaart te brengen

Door middel van deze tests werden er gegevens verzameld over het geheugen en andere cognitieve functies, leefstijl en de chronische ziekten van de deelnemers.

Dementie

GZ-psycholoog dr. Tessa van den Kommer over het doel van het ouderenonderzoek: “We wilden als onderzoeksteam weten of er een trend te zien is in het aantal nieuwe gevallen van ouderen met blijvende cognitieve achteruitgang, daarbij rekening houdend met leeftijd en geslacht. Ook waren we benieuwd naar eventuele verklaringen voor een trend.”

Conclusie?!

De onderzoekers konden concluderen dat er tussen 1992 en 1995 een percentage van 2,5% nieuwe gevallen van mensen met onomkeerbare achteruitgang van cognitieve functies waren. In 2012 bleek dat percentage gestegen te zijn tot 3,4%.

Een aantal facetten hingen samen met een hogere incidentie van blijvende cognitieve achteruitgang; hoge leeftijd, roken, diabetes mellitus, lage opleiding, een lage BMI en weinig lichaamsbeweging. Echter, volgens de onderzoekers verklaren deze facetten de stijging niet.

Volgens de onderzoekers zal het aantal dementerende Nederlandse in de nabije toekomst zeker stijgen, mede doordat ons volk steeds ouder wordt. Dit betekent echter wel een nóg grotere toename van het aantal nieuwe gevallen van mensen met blijvende cognitieve achteruitgang, kenmerkend voor dementie.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Actieplan Eenzaamheid ouderen

maandag 09 april 2018, Tijd 10:37 uur

Met het actieplan “Eén Tegen Eenzaamheid” wil minister Hugo de Jonge eenzaamheid van ouderen in Nederland tegengaan.

Er komt een bewustwordingscampagne vanuit de overheid waarin eenzaamheid van ouderen uit de taboesfeer moet worden gehaald. In deze publiekscampagne moet eenzaamheid bespreekbaar worden en mensen moeten eerder hulp gaan vragen.

Wijkverpleegkundigen

Wijkverpleegkundigen krijgen richtlijnen en trainingen in omgang en herkenning van eenzaamheid. Er komt een speciaal trainingsaanbod voor wijkverpleegkundigen om ernstige vormen van eenzaamheid te herkennen. Ook komt er een meldpunt waar men eenzaamheid kan melden.

De overheid wil inzetten op een jaarlijks huisbezoek bij 75-plussers. Middels dit bezoek aan huis kunnen 75-plussers uitleg krijgen welke activiteiten en welke ondersteuning er is, nu of in de toekomst.

eenzaamheid

Ook wil de overheid in zijn actieplan kijken naar wat mensen nog wel kunnen uitgaande van hun talenten, passies en vaardigheden zorgt voor zingeving tegen eenzaamheid.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Huisartsen Amsterdam kiezen voor alternatief patiëntendossier

woensdag 04 april 2018, Tijd 10:38 uur

Omdat het patiëntvriendelijker en veiliger is dan het landelijke systeem gaan de Huisartsenkring Amsterdam (HKA) over een alternatief digitaal dossier.

In 2012 is na veel weerstand het Landelijke Schakelpunt (LSP) ingevoerd door de overheid. Huisartsenkring Amsterdam en de huisartsenposten in Amsterdam willen nu verder met “de Whitebox”.

In het LSP wat de huisartsen nu gebruiken kunnen ze zelf niet zien welke informatie naar welke zorgverlener gaat. Alle verstuurde informatie loopt via een centraal Schakelpunt.

Whitebox

Whitebox

Middels de Whitebox loopt de communicatie van medische gegevens veiliger. De Whitebox hangt in de huisartsenpost en is eigendom van de huisarts.

Whitebox zal medische gegevens delen via een beveiligde verbinding. Op deze wijze kan de huisarts versleutelde informatie delen met een specialist in een ziekenhuis. Het gaan om medische gegevens op kleine schaal.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

 

Mantelzorgers onder druk door vergrijzing

zondag 01 april 2018, Tijd 12:59 uur

Uit een gezamenlijk onderzoek van het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat het aantal mantelzorgers in Nederland als gevolg van de vergrijzing, flink zal dalen. Over twintig jaar zullen er op elke 85-plusser 6 mantelzorgers klaarstaan. Op dit moment staan op elke 85-plusser nu 15 mantelzorgers klaar.

Mantelzorger overbelast

De druk van zorgtaken voor mantelzorgers zullen toenemen met kans van ernstige overbelasting van de mantelzorger. Overbelasting geeft klachten zoals: lichamelijke klachten, soms psychische klachten en onrustig gedrag. Overbelaste mantelzorgers slapen vaak slecht en piekeren erg veel.

mantelzorger

In Zeeuws-Vlaanderen en Limburg is de afname van beschikbare mantelzorgers het ongunstigst. Dit omdat deze regio’s ook krimpgemeenten zijn.

Eind van dit jaar komen de onderzoekende bureaus met aanbevelingen om het tekort van mantelzorgers binnen de perken te houden.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

HBO-V student stelt eisen bij werken in de ouderenzorg

donderdag 29 maart 2018, Tijd 8:30 uur

Uit onderzoek van NIVEL blijkt dat studenten HBO-V tijdens hun stage in het verpleeghuis, geen duidelijk beeld krijgen van hun werkzaamheden en mogelijkheden in het verpleeghuis.

Uit de ondervraagde studenten HBO-Verpleegkunde is naar voren gekomen dat wanneer ze werk op hun niveau krijgen en wanneer er beter stageplekken zijn, dat ze dan enkel en alleen in de intramurale ouderenzorg willen werken.

HBO-V student

Slecht imago

Veel studenten die de opleiding HBO-V volgen hebben van de intramurale verpleeghuissector geen goed beeld. Het heeft gewoon een slecht imago. Ook verpleegkundigen die al in de zorgsector actief zijn niet snel bereid om een overstap te maken naar een baan in een verpleeghuis. Wel staan studenten HBO-V positiever tegen het werken in de intramurale zorg dan afgestudeerde verpleegkundigen die al een baan hebben in de intramurale zorg.

Verpleegkundigen die nu werkzaam zijn in de verpleeghuis zorg geven ook aan dat er betere en kwalitatief aantrekkelijkere stageplaatsen moeten komen voor HBO-V-ers.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Wat zijn zorgprofielen (Wlz)?

woensdag 28 maart 2018, Tijd 13:19 uur

Krijgt u een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan komt u in een bepaald zorgprofiel terecht. Daarin staat welke zorg u nodig heeft.

Welke zorgprofielen zijn er? Een overzicht

De zorgprofielen hebben elk een nummer. Ze zijn ingedeeld in het soort zorg dat u nodig heeft. Hieronder vindt u een overzicht van alle zorgprofielen per soort zorg.

Sector Verpleging en Verzorging (VV)
Nummer zorgprofiel Omschrijving
VV 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
VV 5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
VV 6

 

Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
VV 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
VV 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
VV 9b Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
VV 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

 

Sector Verstandelijk Gehandicapten (VG)
Nummer zorgprofiel Omschrijving
VG 3 Wonen met begeleiding en verzorging
VG 4 Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
VG 5 Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
VG 6 Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
VG 7 (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
VG 8 Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

 

Sector Licht Verstandelijk Gehandicapten
Nummer zorgprofiel Omschrijving
LVG 1 Wonen met enige behandeling en begeleiding
LVG 2 Wonen met behandeling en begeleiding
LVG 3 Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep
LVG 4 Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
LVG 5 Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
SGLVG 1 Behandeling in een SGLVG behandelcentrum

 

Sector Lichamelijk Gehandicaptenzorg
Nummer zorgprofiel Omschrijving
LG 1 Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015)
LG 2 Wonen met begeleiding en enige verzorging
LG 3 Wonen met enige begeleiding en verzorging (2015)
LG 4 Wonen met begeleiding en verzorging
LG 5 Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
LG 6 Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
LG 7 Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

 

Sector Zintuiglijk Gehandicaptenzorg, auditief (ZGaud)
Nummer zorgprofiel Omschrijving
ZGaud 1 Wonen met begeleiding en enige verzorging (2015)
ZGaud 2 Wonen met intensieve begeleiding en verzorging
ZGaud 3 Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
ZGaud 4 Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging

 

Geestelijke Gezondheidszorg
Nummer zorgprofiel Omschrijving
GGZ-B 3 Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding
GGZ-B 4 Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging
GGZ-B 5 Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering
GGZ-B 6 Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging
GGZ-B 7 Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding

 

Sector Zintuiglijk Gehandicaptenzorg (ZGvis)
Nummer zorgprofiel Omschrijving
ZGvis 1 ZGvis Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015)
ZGvis 2 ZGvis Wonen met begeleiding en enige verzorging
ZGvis 3 ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en verzorging
ZGvis 4 ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
ZGvis 5 ZGvis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

 

Hoe krijgt u een indicatie voor de Wlz?

Een indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Krijgt u een indicatie? Dan beslist het CIZ welk zorgprofiel het beste bij uw situatie past.

Misschien heeft u meerdere aandoeningen of beperkingen. Dan bepaalt het CIZ welke het ‘belangrijkst’ is. Op basis daarvan krijgt u een zorgprofiel toegewezen.

Nieuwe indicatie aanvragen

Het kan zijn dat uw zorgvraag na een tijdje verandert. Past de zorg die u daarvoor nodig heeft niet in uw zorgprofiel? Dan kunt u een nieuwe indicatie aanvragen bij het CIZ.

Invulling van de zorg

Heeft u een zorgprofiel toegewezen gekregen? Dan gaat u vervolgens naar uw zorgkantoor. Daar bespreekt u hoe de zorg ingevuld wordt. En voor hoeveel uur.

Uw zorgprofiel invullen met een pgb

Met uw zorgprofiel kunt u ook een persoongebonden budget (pgb) aanvragen. Dan bepaalt u helemaal zélf welke zorg u inkoopt. Bijvoorbeeld particuliere thuiszorg.

Hoe hoog uw pgb is, hangt af uw zorgprofiel.

Extra zorg aanvragen

Misschien heeft u meer zorg nodig dan u krijgt via uw zorgprofiel. U kunt dan extra budget aanvragen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Die vindt u op de website van informatielangdurigezorg.nl.

Heeft u een zorgprofiel voor verzorging thuis?

Dan kunt u bij ons thuiszorg aanvragen. Als u een pgb hebt, kunt u de zorg direct bij ons inkopen.

Wilt u hierover met ons overleggen? Neem dan contact op met onze zorgcoördinator (020 63 66 847). Samen bespreekt u samen de mogelijkheden – geheel vrijblijvend.

 

Praktische Palliatieve Box is speciale doos voor stervenden

vrijdag 23 maart 2018, Tijd 15:33 uur

Verpleegkundigen Willeke de Pagter en Mandalie Bulten hebben een doos ontwikkeld voor op het gebied van palliatieve zorg. De doos is een box vol praktische zaken en materialen om zorg te kunnen beiden in de laatste dagen.

Willeke de Pagter en Mandalie Bulten werken al meer dan 10 jaar als verpleegkundige in een hospice. De ervaring en kennis die zij hebben, dragen ze over middels deze box aan mantelzorgers die een naaste verzorgen in de laatste levensfase. Een handig hulpmiddel voor mantelzorgers en zorgprofessionals.

Praktische Palliatieve Box

Praktische Palliatieve Box

In de box zitten onsteriele gazen, lippenbalsem, wegwerphandschoenen, mondspray en nog veel meer zaken. Sinds kort vergoeden diverse zorgverzekeraars de Praktische Palliatieve Box, zoals Univé en VGZ.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Tips voor mantelzorgers die verzorging bieden in de palliatieve fase

donderdag 22 maart 2018, Tijd 7:30 uur

Mantelzorger zijn is mooi, maar zwaar tegelijk. Zeker de taken van een mantelzorger in de palliatieve fase worden nogal eens onderschat. Zorgt u voor iemand die niet lang meer te leven heeft, dan is het goed om met een aantal zaken rekening te houden. Niet alleen voor de persoon die u verzorgt, maar zeker ook voor uzelf. In dit artikel geven we een aantal tips, deze zijn speciaal bedoeld voor mantelzorgers die iemand begeleiden in de laatste fase van zijn/haar leven.

Wat doet de mantelzorger in de palliatieve fase?

De rol die de mantelzorger speelt, is verschillend in iedere situatie. In de palliatieve fase verschuift de focus van huishoudelijke zorg en sociale begeleiding naar echt persoonlijke, intieme zorg. Denk hierbij aan taken als wassen, aankleden en ook hulp bij naar het toilet gaan. Ook verrichten mantelzorgers vaak verpleegkundige taken: hulp bij het innemen van de medicijnen of de beademingsapparatuur bedienen zijn hier voorbeelden van.

Daarnaast is de primaire mantelzorger doorgaans ook veel aan het regelen. Meereizen naar medische onderzoeken of specialisten, afstemmen wie er wanneer op visite komt, helpen bij het regelen van de uitvaart en het testament, enzovoort.

palliatieve zorg

Onderschat uw positie niet

Iemand in de palliatieve fase heeft heel andere ondersteuning nodig dan iemand die moet revalideren, of die een beroerte heeft gehad. U bent als mantelzorger niet alleen veel bezig met het verzorgen, verplegen en verlichten van pijn: ook bent u bezig met de dood. U moet niet alleen de emoties van de zorgvrager opvangen en verwerken, maar ook uw eigen emoties. Misschien verzorgt u wel een geliefde of een goede vriend(in), en heeft u het er verschrikkelijk moeilijk mee dat hij of zij stervende is. Kortom: het is belangrijk dat u niet onderschat hoeveel deze taak van u vergt.

Thuis sterven is voor veel Nederlanders een belangrijke wens. Mantelzorgers voelen het vaak als een soort ‘missie’ om deze wens in vervulling te laten gaan, ook als ze daardoor meerdere malen over hun eigen grenzen gaan. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat driekwart van de Nederlanders aangeeft thuis te willen sterven, maar dat dat bij ongeveer een kwart van deze mensen ook daadwerkelijk lukt. De zorgtaak wordt uiteindelijk te zwaar, of is er niet voldoende samenwerking (mogelijk) tussen de mantelzorger en specialisten. De kans op thuis sterven wordt veel groter als de mantelzorger de kans krijgt om in de palliatieve fase samen te werken met bijvoorbeeld de thuiszorg.

Tips voor mantelzorgers

Hieronder geven we enkele tips voor mantelzorgers die een goede balans zoeken tussen hun eigen leven en de zorgtaken die zij uitvoeren. Voorkom dat u overbelast raakt en vraag tijdig om hulp als u die nodig heeft.

Vraag om ondersteuning

Heeft u het gevoel dat het echt te veel wordt, of dat u bepaalde taken niet kunt uitvoeren? Dan is het belangrijk dat u om ondersteuning vraagt. Praat met lotgenoten, vraag advies aan de huisarts van degene die u verzorgt, informeer bij de gemeente naar voorzieningen. Win informatie in die van toepassing is op uw situatie, bijvoorbeeld bij verenigingen of stichtingen die gericht zijn op het helpen van mantelzorgers. U kunt onder andere terecht bij Mezzo en het Landelijk Steunpunt Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).

Durf grenzen aan te geven, hoe moeilijk dat ook is

Mantelzorger zijn vraagt veel van iemand, en vooral bij het verzorgen van iemand in de laatste levensfase, ligt overbelasting op de loer. Durf aan te geven wat uw grenzen zijn, en zoek actief mee naar mogelijkheden die het u wat makkelijker zouden kunnen maken. Heeft u af en toe wat ademruimte nodig? Kijk dan bijvoorbeeld eens naar de mogelijkheden op het gebied van respijtzorg. Deze zorg, door vrijwilligers of zorgverleners, kan worden ingezet wanneer de mantelzorger bijvoorbeeld op vakantie gaat, moet werken of tijd nodig heeft voor het gezin. Voelt u zich vooral niet schuldig over het ‘delen’ van de zorg met anderen: denk ook aan uw eigen gezondheid!

Overweeg (particuliere) thuiszorg

Als ‘af en toe wat ademruimte’ niet voldoende is, en er moet gezocht worden naar een oplossing die wat langer kan worden ingezet, is het belangrijk om thuiszorg te overwegen. Wil de zorgvrager koste wat het kost thuis blijven wonen, maar is dat om welke reden dan ook niet ‘zomaar’ geregeld? Dan kan particuliere thuiszorg de oplossing zijn, bijvoorbeeld van Zuster Jansen. Deze wordt bekostigd met eigen financiële middelen, maar wordt wel volledig ingezet zoals de zorgvrager dat wenst. Van 12-uurs zorg tot 24-uurs zorg tot nachtzorg: alles is mogelijk, en kan met spoed worden ingezet in heel Nederland. Particuliere thuiszorg kan bijvoorbeeld betekenen dat u nog maar een deel van de zorgtaken hoeft uit te voeren, of dat u zelfs geen mantelzorger meer hoeft te zijn.

Na het overlijden: hoe nu verder?

Wanneer de zorgvrager uiteindelijk is overleden, kan het zo zijn dat u nog steeds veel moeite heeft met de situatie, of dat u het lastig vindt om één en ander af te sluiten. Veel mantelzorgers vinden het prettig om na het overlijden bijvoorbeeld nog even te praten met een wijkverpleegkundige of andere zorgverlener die veel aanwezig was in de palliatieve fase. In de meeste gevallen gaan deze verzorgenden na het overlijden nog een paar keer langs bij de partner die nu een rouwproces doormaakt. Gebeurt dit om welke reden dan ook niet bij u, misschien omdat u niet de partner bent van de overledene, maak dan kenbaar dat u behoefte heeft aan een gesprek met de zorgverlener of de betrokken huisarts. Vergeet niet dat u nu zelf niet alleen begint met rouwen, maar dat u ook een zware periode met veel emoties af moet sluiten voor uzelf. Dit is voor de meeste mensen niet ‘zomaar even’ gedaan.

Wilt u meer lezen over mantelzorg? Bekijk op onze website dan ook eens de Leefwijzer artikelen over dit onderwerp.

Huisdieren en thuiszorg: gaat dat samen?

dinsdag 20 maart 2018, Tijd 15:15 uur

Een huisdier is onderdeel van het gezin, en kan veel troost bieden in moeilijke tijden. Daar doet u uiteraard niet zomaar afstand van. Er zijn echter situaties waarin het lastig wordt om een huisdier te houden, zeker als het dier intensieve of zeer specifieke zorg nodig heeft. Heeft u een huisdier, en is er door omstandigheden ineens thuiszorg voor u nodig? Of ontvangt u momenteel al thuiszorg, en zou u graag een huisdier willen aanschaffen? In dit artikel leggen we uit waar u zoal rekening mee moet (en kunt) houden.

Het gezelschap van een dier: goed voor lichaam en geest

Zoals gezegd bieden huisdieren vaak troost en gezelschap, wat zeker in lastige periodes heel welkom is. In verpleeghuizen (waar het is toegestaan, want dat is niet overal zo) worden wel eens ‘aaikatten’ of ‘aaihonden’ ingezet, omdat gebleken is dat eenzame en/of dementerende ouderen veel baat hebben bij een dier in huis. Ze stimuleren bijvoorbeeld beweging, en leiden tot gespreksstof. Uit bepaalde onderzoeken is gebleken dat het aaien van dieren niet alleen bepaalde gevoelens oproept, zoals zekerheid en vriendschap, maar dat het ook effect heeft op bijvoorbeeld de bloeddruk. Kortom, het kan ook voor de gezondheid heel goed zijn om een huisdier dichtbij te hebben. Daarom is het ook belangrijk om zorgvuldig te beslissen wanneer u van plan bent een huisdier aan te schaffen, of wanneer u twijfelt over de combinatie ‘zorgen voor een huisdier’ en ‘thuiszorg ontvangen’.

Huisdieren en thuiszorg

“Ik heb een huisdier en ga thuiszorg ontvangen: kan ik mijn dier wel houden?”

Allereerst is het belangrijk om aan te geven dat iedere situatie verschillend is: niet iedereen heeft intensieve verzorging of verpleging nodig, sommige mensen kunnen nog heel veel zelf. Als u gewoon nog zelf voor uw huisdier kunt zorgen, is het geen probleem dat er straks een zorgverlener bij u thuis komt om u te helpen. Wanneer het voor u lastiger wordt om bijvoorbeeld uw hond uit te laten of de kattenbak te verschonen, zult u wellicht met de thuiszorgmedewerker moeten overleggen. In de meeste gevallen behoort de zorg voor huisdieren namelijk niet tot de taken van iemand die is opgeleid tot zorgverlener.

Kijk bovendien ook naar andere mogelijkheden: is er een familielid of een buurman/buurvrouw die misschien een paar keer per week met uw hond zou kunnen lopen, of kunt u een uitlaatservice inschakelen? Op deze manier kunt u blijven genieten van uw huisdier, en voorkomt u overbelasting door te zware taken.

“Ik ontvang thuiszorg, maar wil graag een huisdier. Kan dit zomaar?”

Eigenlijk spelen hier dezelfde vragen als in bovenstaand geval. Bovendien zijn er verschillende huisdieren, en ieder dier heeft andere zorg nodig. Het wekelijkse schoonmaken van een aquarium is een heel andere taak dan iedere dag drie keer de hond uitlaten. Wat voor dier wilt u graag in huis nemen, en wat komt er precies allemaal kijken bij de verzorging van zo’n dier? Misschien kunt u in het begin nog prima alle taken uitvoeren, maar bestaat er het risico dat uw persoonlijke gezondheidssituatie achteruitgaat. Kunt u dan rekenen op vrienden, familie of buren?

Pleeg zeker overleg met de zorgverlener die dagelijks bij u over de vloer komt. Deze persoon heeft u goed leren kennen, en hij/zij kan waarschijnlijk goed inschatten of u voldoende voor een dier zou kunnen zorgen. U kunt dan gelijk bespreken welke taken de zorgverlener eventueel wel en niet zou kunnen/willen uitvoeren. Houd er rekening mee dat de zorgverlener er in principe is voor u, en dat deze vrijwel nooit verplicht is om de zorg voor uw huisdier op zich te nemen. Het is daarom verstandig om niet zomaar een huisdier aan te schaffen zonder het met de thuiszorgmedewerker te bespreken. Althans niet als u intensieve zorg ontvangt op dagelijkse basis, of als u niet in staat bent om álle verzorgende taken voor het dier zelf uit te voeren.

Thuiszorg voor dieren

Er is tegenwoordig ook een extra oplossing, voor mensen die geen beroep kunnen doen op familie, vrienden of de thuiszorgmedewerker: thuiszorg voor dieren. Er zijn een aantal initiatieven ontstaan in verschillende regio’s, waarbij mensen hulp aanbieden bij de verzorging van huisdieren. De taken verschillen per organisatie, maar u kunt in de meeste gevallen rekenen op het uitlaten, gebitscontrole, nagels knippen, medicijnen toedienen en vervoer naar dierenarts of trimmer. Op het internet kunt u eens zoeken naar ‘thuiszorg voor dieren’ om te zien of er ook in uw regio iets soortgelijks wordt aangeboden. Even belangrijk: deze verzorgers zijn (over het algemeen) geen vrijwilligers, u betaalt dus gewoon voor de zorgdiensten die u afneemt voor uw huisdier.

Lukt het niet om een oplossing te vinden? Vraag dan ook eens na bij uw gemeente of er voorzieningen of vrijwilligers zijn die ingezet zouden kunnen worden om u te helpen.

Mantelzorgers ingezet tegen complicaties

maandag 19 maart 2018, Tijd 9:48 uur

Na een succesvolle pilot met twee mantelzorgkamers op de afdeling chirurgie van het AMC ziekenhuis in Amsterdam wil het ziekenhuis mantelzorgers inzetten om zorgtaken over te nemen. Het gaat om zorgtaken die mantelzorgers dan al tijdens de opname in het ziekenhuis kunnen bieden.

Door de inzet van mantelzorgers bij de zorg van hun naaste is er minder risico op postoperatieve complicaties en zijn de naasten goed voorbereid op de zorgtaken die hun thuis staan te wachten. Juist door het leren van zorgtaken al tijdens de ziekenhuisopname krijgen mantelzorgers meer zelfvertrouwen.

mantelzorg

Mantelzorgkamers

In de mantelzorgkamers betrekken verpleegkundigen mantelzorgers bij de postoperatieve zorg zoals adl taken, zorg bij mondhygiëne, ondersteuning bij ademhalingsoefeningen, het mobiliseren van de zieke en lichte taken zoals hulp bij wassen of aankleden of hulp bij toiletgang.

Het AMC ziekenhuis hoopt dat door de inzet van mantelzorgkamers er een kortere opnameduur is van zorg, dat er minder ongeplande heropnames komen en dat er thuis minder post-operatieve complicaties zullen ontstaan.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Mantelzorg bij dementie

dinsdag 13 maart 2018, Tijd 15:38 uur

Ongeveer 300.000 mantelzorgers zorgen in Nederland voor iemand met dementie in hun eigen omgeving. Soms is de zorg die de mantelzorger moet bieden zo intensief dat men dag en nacht in touw is.

Vaak zien onbekenden niet hoe zwaar het is om als mantelzorger te moeten zorgen voor een naaste met dementie. De naaste vraagt voortdurend aandacht van de mantelzorger en de mantelzorger ziet van dichtbij zijn naaste veranderen.

Dementie

Gelukkig zijn er ook mogelijkheden van ondersteuning. In Nederland bieden casemanagers dementie ondersteuning en hulp aan mantelzorgers en hun naaste met dementie. Op deze wijze kan er een professioneel traject worden gestart van diagnose tot mogelijk aan opname toe.

In Nederland zijn er ook divers Alzheimer Cafe waar informele bijeenkomsten zijn. Hier kunnen ervaringen worden uitgewisseld.

Komt u dagelijks in contact met iemand die lijdt aan de ziekte van Alzheimer? Of bent u mantelzorger van iemand met dementie Lees dan ook onze gratis whitepaper, waarin antwoord wordt gegeven op belangrijke vragen rondom dementie.

Download onze Alzheimer whitepaper

 

Huisartsen en maatschappelijk werk hebben vaak ook een goed netwerk voor doorverwijzingen bij dementie. Diverse instanties zoals Alzheimer Nederland of de Alzheimer telefoon kunnen ook een luisterend oor bieden.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Schaarste wijkverpleegkundigen groot probleem

vrijdag 09 maart 2018, Tijd 14:36 uur

Het vak van wijkverpleegkundige kan juist nu aantrekkelijker worden door het groeiende tekort aan wijkverpleegkundigen. Het grootste probleem is de schaarste aan wijkverpleegkundigen. Er zijn onvoldoende gekwalificeerde verpleegkundige waardoor thuiszorgaanbieders onvoldoende aan de stijgende zorgvraag kunnen voldoen. Nederlandse zorgverzekeraars hebben moeite om aan hun zorgplicht te kunnen voldoen.

wijkverpleegkundige

Imago wijkverpleegkundige

Studenten verpleegkunde kiezen na hun studie graag voor een spannende baan op de IC, Spoedeisende eerste hulp of gaan zich specialiseren. Ook omdat de werkdruk voor wijkverpleegkundigen hoog is en er moeten vaak veel meer uren worden gewerkt dan gepland.

Om het imago van wijkverpleegkundige te verbeteren hebben bestuurders, beleidsakers en verpleegkundigen, ook ter verbetering van de kwaliteit van de zorg, een manifest ondertekend.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

24-uurs zorg bij dementie en alzheimer

donderdag 08 maart 2018, Tijd 10:49 uur

Er komt de komende jaren een groeiend aantal mensen aan die thuis blijven wonen met dementie. 24-uurs zorg van Zuster Jansen kan een hele goede oplossing zijn, juist bij dementie en alzheimer. Met onze 24-uurs zorg ontvangt u dag en nacht particuliere verzorging en verpleging in huis.

Vaak is het ook veel comfortabeler om zorg te ontvangen thuis in plaats van te verhuizen naar een zorginstelling of verpleeghuis. 24-uurs zorg thuis kan er voor zorgen dat u veel begeleiding krijgt. Heeft u hulp en begeleiding nodig bij de Adl dan helpen onze zorgverleners u daar uiteraard graag mee.

24-uurs zorg

24 uurs zorg van Zuster Jansen

Ondanks dat u 24 uur per dag hulp en ondersteuning nodig heeft, wil dat nog niet zeggen dat u geen uitstapjes meer kunt maken. Zorgverleners van Zuster Jansen kunnen u ook begeleiden om naar buiten te gaan, mee te gaan naar het ziekenhuis, kunnen samen met u boodschappen doen en voor u koken.

Voor 24-uurs heeft u niet perse een indicatie nodig. Zuster Jansen levert 24-uurs zorg zonder indicatie welke op korte termijn kan worden ingezet. Uiteraard zijn er mogelijkheden om een stukje van de zorgkosten te bekostigen met een PGB. Echter het PGB zal nimmer dekkend zijn om de zorg te bekostigen.

Voor meer informatie over 24-uurs zorg thuis en de mogelijkheden, of wilt u met spoed starten, neem dat contact op met onze zorgcoördinator op telefoonnummer 020-63 66 837.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen