Wet zorg en dwang in de thuiszorg

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Daarin staat dat gedwongen zorg ook in de thuiszorg toegepast mag worden. Wat betekent dat voor cliënten én zorgverleners?

Alleen dwang als het echt niet anders kan

De wet stelt strenge voorwaarden aan gedwongen zorg. Het antwoord op de vraag of dwang geboden is, is altijd:

‘Nee, tenzij het echt niet anders kan.’

Met situaties waarin het ‘echt niet anders kan’ wordt bedoeld: wanneer er ernstig nadeel is of dreigt voor de cliënt. Als de situatie anders gevaarlijk is.

5 extra eisen in Wzd voor de thuiszorg

De wet geldt voor zorg in instellingen. Én voor zorg in de thuissituatie. Voor thuiszorg gelden zelfs 5 extra eisen.

De 5 aanvullende eisen voor gedwongen zorg in de thuiszorg zijn:

  1. Er moeten duidelijke afspraken zijn over toezicht op de gedwongen zorg. Zodat het veilig toegepast wordt.
  2. Hoe dit toezicht wordt geregeld, moet in het zorgplan staan. (Een mantelzorger mag ook een deel van het toezicht op zich nemen.)
  3. In het zorgplan moet ook staan hoeveel medewerkers bij de gedwongen zorg aanwezig zijn.
  4. Als gedwongen zorg verleend wordt, moet er altijd een gespecialiseerde zorgverlener bereikbaar zijn.
  5. Bij een noodsituatie geldt een uitzondering: ook dan kan gedwongen zorg verleend worden. Maar alléén als de hoofdverantwoordelijke voor de zorg duidelijk heeft gemaakt hoe punt 2 en 3 geregeld zijn.

Er moet goed in de gaten gehouden wordt of gedwongen thuiszorg wel realistisch is. Zodra dat niet meer verantwoord of veilig is, is gedwongen opname de volgende stap.

Wet Zorg en Dwang

Wet Zorg en Dwang

Voorbeelden van gedwongen zorg in de thuissituatie

Aan welke handelingen kun je denken als het gaat om gedwongen zorg? In principe dezelfde vormen van zorg als ‘normaal’:

  • Gedwongen toezicht (omdat een dementerende anders gaat ‘dwalen’ bijvoorbeeld)
  • Gedwongen insluiting (om dezelfde reden als hierboven)
  • Gedwongen controle op verboden middelen (omdat iemand anders teveel drinkt bijvoorbeeld)
  • Gedwongen toediening van medicijnen (omdat een oudere dit zelf vergeet bijvoorbeeld)
  • Gedwongen controles van het lichaam (omdat een oudere dit zelf niet kan, terwijl er grote risico’s spelen bijvoorbeeld)

Wzd bij Zuster Jansen

Bij Zuster Jansen leiden we onze medewerkers goed op in het kader van de Wzd. Zodat zij precies weten wanneer ze het stappenplan van de Wzd moeten volgen.

Meer informatie hierover? Bel vrijblijvend met onze adviseur (020 63 66 837). Zij kan u er meer over vertellen.

Auteur, redactie Zuster Jansen