Minder vaak terminaal verklaring nodig voor palliatieve terminale zorg

Patiënten waarbij de laatste levensfase aanbreekt, krijgen palliatieve terminale zorg. Met de “laatste levensfase” wordt bedoeld dat de patiënt, naar verwachting, niet meer langer dan drie maanden te leven heeft. De arts legt deze levensverwachting vast in een terminaliteitsverklaring. Echter, het blijkt dat deze manier van werken patiëntonvriendelijk is en onnodige administratieve werkzaamheden oplevert. Daarnaast kunnen artsen nooit met zekerheid zeggen of de levensverwachting korter is dan drie maanden.

Terminaliteitsverklaring

Om die reden hebben het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Zorg Instituut Nederland, V&VN, AHZN, KNMG en VPTZ besloten dat het bij sommige zorgsituaties onnodig is om de terminaliteitsverklaring te gebruiken. “Beslissingen waarvoor de verklaring nodig was, bijvoorbeeld voor het rechtvaardigen van het inzetten van meer zorg, kunnen vaak ook op een andere manier worden genomen”, zo meldt (Ont)Regel de Zorg op haar website.

terminaal verklaring

Indicatie van de wijkverpleegkundige

In de wijkverpleging is, bij palliatieve terminale zorg, de indicatie van de wijkverpleegkundige leidend. Daarom hebben zorgverzekeraars afgesproken dat een papieren terminaliteitsverklaring niet meer opgevraagd hoeft te worden. Meestal hebben patiënten meer zorg nodig wanneer het levenseinde dichterbij komt. De zorgvraag bepaalt dan ook welke zorg ingezet moet worden. Normaliter bespreekt de huisarts samen met de wijkverpleegkundige of er intensievere zorg nodig is tijdens de laatste levensfase. Dit wordt uiteraard gedaan in overleg met de patiënt en zijn of haar naasten. De wijkverpleegkundige peilt dan welke vorm van intensievere zorg gewenst is en of er vrijwilligers zijn die kunnen helpen tijdens deze laatste levensfase. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de wijkverpleegkundige om te zorgen dat de zorginzet en conclusies worden vastgelegd in het zorgdossier.  Dit zorgdossier moet opvraagbaar en navolgbaar zijn voor de zorgverzekeraar (zowel bij gecontracteerde zorg, als bij niet-gecontracteerde zorg).

Thuiswonende patiënt

Bij een nog thuiswonende patiënt kan ook een Zvw-PGB gebruikt worden voor de palliatief terminale fase (laatste levensfase). Echter, om de aanvraag voor deze zorg te onderbouwen is nog wel een terminaliteitsverklaring nodig. Momenteel wordt er onderzocht of hier ook goede alternatieven voor bedacht kunnen worden.

Auteur; Redactie Zuster Jansen