Onderzoek toont aan; slimme zorg thuis wordt positief ervaren

Het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) heeft onderzoek gedaan naar het inzetten van “slimme zorg thuis” voor mensen met hartfalen of COPD. Dit zou een mogelijke oplossing kunnen zijn voor de toenemende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt. Er werden door de opdrachtgever (Ministerie van VWS) vijf ziekenhuisafdelingen geselecteerd die gespecialiseerd zijn in longgeneeskunde of cardiologie en voorlopen op het gebied van slimme zorg innovaties.

Zelfmetingsinstrumenten

De geselecteerde ziekenhuizen maken gebruik van slimme zorg door de inzet van zelfmetingsinstrumenten (bijvoorbeeld een ziektelastmeter en sensoren die de lichaamsfuncties meten), het bieden van ziekenhuiszorg aan huis en/of “beeldbellen” met specialisten. Bij maar liefst 5 tot 20 procent van de patiënten met COPD of hartfalen worden deze vormen van slimme zorg thuis ingezet. Dit zijn voornamelijk de “zorgzware” patiënten.

Volgens de deelnemende ziekenhuisafdelingen wordt deze nieuwe zorgvorm positief ervaren door de patiënten. Er is sprake van een hogere betrokkenheid bij de behandeling en de laagdrempeligheid geeft hen een veilig gevoel. Daarom verwachten ze dat deze zorgvorm de komende jaren sterk gaat toenemen en streven ze ernaar om slimme zorg thuis ook in te zetten voor andere doelgroepen/afdelingen.

Alle ziekenhuizen zijn er dus van overtuigd dat er met innovaties op het gebied van slimme zorg betere zorg geleverd kan worden. Tegelijkertijd geven ze ook aan dat er nog wel wat uitdagingen zijn. Het innovatieproces neemt veel tijd in beslag en vraagt om doorzettingsvermogen. Voornamelijk bij het omgaan met barrières op het ICT-gebied is doorzettingsvermogen van essentieel belang. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat het ontwikkelen van veilige en stabiele online systemen een heikel punt is.

AI in de zorg

Slimme zorg innovaties

Ook vergoedingssystemen zullen anders ingericht moeten worden om opschalingen van slimme zorg innovaties mogelijk te maken. Het is dus een uitdaging voor de politiek en grote investeerders (waaronder zorgverzekeraars) om verdere groei te stimuleren, faciliteren en financieren. Om dit te bewerkstelligen is het van cruciaal belang dat professionals die in de praktijk werkzaam zijn, in gesprek blijven gaan met de politiek en investeerders om de mogelijkheden en kansen te bespreken.

Bron: Nivel
Auteur; Redactie Zuster Jansen