WTZi: Wet Toelating Zorginstellingen

De WTZi, afkorting voor Wet Toelating Zorginstellingen, regelt de toelatingen van zorginstellingen. Hierbij wordt gekeken of de instelling aan alle eisen voldoet rondom bereikbaarheid van acute zorg, transparantie van bestuursstructuur, het hebben van een toezichthoudend orgaan en financiële administratie. De WTZi zorgt dat al deze eisen wordt gecontroleerd en dat zorginstellingen worden toegelaten.

Inhoud van Toelating Zorginstellingen

Alle zorginstellingen in Nederland moeten worden toegelaten als deze instelling zorg wil bieden op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) en daardoor voor een vergoeding in aanmerking komt. De WTZi doet deze toelatingen, stelt eisen rondom bestuurlijke zaken en bepaalt wanneer er winst mag worden uitgekeerd. Dit laatste is niet mogelijk bij intramurale zorginstellingen. Extramurale zorginstellingen en vrije zorgverleners kunnen wel winst genereren.

Wanneer WTZi?

Deze toelating moet worden aangevraagd in de volgende situaties:

 • Als een nieuwe zorginstelling is opgericht die valt binnen de Zvw of Wlz;

 • Als een bestaande instelling zorg gaat aanbieden die nog niet in de huidige toelating is verwerkt;

 • Als het aantal plaatsen voor de toelating wordt veranderd door de instelling;

 • Als de naam of het adres van een instelling wordt gewijzigd.

Eisen bij WTZi toelating

Als een instelling een aanvraag doet voor de toelating dan toetst het CIBG of deze instelling aan alle eisen voor de toelating voldoet. Er zijn veel eisen waar een zorgaanstelling moet aan voldoen, wil deze instellingen worden toegelaten. Dit gaat onder andere om regels rondom bestuurlijk organisatie, transparantie en de kwaliteit van zorg. Alle eisen zijn te vinden in het Uitvoeringsbesluit WTZi.

Aanvraag WTZi

Als u een aanvraag voor een zorginstelling wilt doen, zijn er twee aanvraagformulieren beschikbaar. Dit zijn de formulieren voor een nieuwe toelating of voor de wijziging in een bestaande toelating. Na maximaal 16 weken krijgt u bericht over de aanvraag. Lees alles over de Wet Toelating Zorginstellingen op wtzi.nl.

  Wilt u meer informatie ontvangen over uw specifieke zorgbehoefte?
  Stel hieronder uw vraag:

  *

  *

  *

  *